Regulamin Ośrodka Wypoczynkowego Vegan House

I. Postanowienia ogólne

 1. Pobyt na terenie Ośrodka oznacza znajomość i akceptację poniższego Regulaminu.
 2. Pobyt dzieci i młodzieży do lat 18 w Ośrodku dozwolony wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
 3. Osoby nie zakwaterowane w Ośrodku, a przebywające w nim po godz. 22.00 zobowiązane są do jego natychmiastowego opuszczenia.
 4. Na terenie Ośrodka zabrania się prowadzenia wszelkiego handlu, hazardu, działań promocyjnych i reklamowych bez zgody Kierownika Ośrodka.

II. Zasady zakwaterowania

 1. Goście mogą korzystać z zakwaterowania na terenie Ośrodka: w namiotach sferycznych, na polu namiotowym i kempingowym, zgodnie z cennikiem usług i warunkami rezerwacji.
 2. Doba hotelowa trwa od godz. 16.00 do godz. 11.00 dnia następnego.
 3. Wszystkie osoby wjeżdżające na teren Ośrodka w celu skorzystania z miejsc noclegowych zobowiązane są do:
  • rezerwacji pobytu za pośrednictwem strony internetowej Ośrodka,
  • wniesienia opłat za pobyt w Ośrodku według Cennika, poprzez przelew bankowy.
  • Pobrana opłata za pobyt jest bezzwrotna, istnieje jednak mozliwość przełozenia terminu przyjazdu jeśli informacja o zmianie zostanie do nas przesłana 30 dni przed przyjazdem.
  • Jeśli informacja znastąpi do 14 dni przed przyjazdem za przełożenie pobieramy dodatkową dopłatę 30% wpłaconej kwoty
  • W terminie krótszym niż 14 dni do przyjazdu nie zwracamy wpłaconych środków i nie przekładamy rezerwacji.
  • Ośrodek jest czynny całą dobę. Zameldowanie i wymeldowanie jest dokonywanie elektronicznie za pomocą aplikacji na urządzenia mobilne. Namioty są otwierane przy pomocy tejże aplikacji.
 4. Zastrzegamy sobie prawo odmowy zakwaterowania osobom:
  • będącym pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających,
  • które zachowują się agresywnie, w sposób powszechnie uznany za wulgarny,
  • które naruszają spokój innych wypoczywających osób.
 5. Z chwilą otwarcia namiotu za pomocą aplikacji Gość staje się osobą materialnie odpowiedzialną za przedmioty oddane do użytkowania. Zaraz po wejściu, prosimy o sprawdzenie faktycznego stanu wyposażenia zgodnie z Kartą inwentaryzacyjną. W przypadku stwierdzenia różnic, fakt ten należy zgłosić personelowi Ośrodka w ciągu pierwszej godziny pobytu.
 6. Za wszelkie zauważone i nie zgłoszone braki i usterki w wyposażeniu odpowiada aktualny najemca namiotu.
 7. W domkach zabrania się w szczególności:
  • palenia tytoniu,
  • chodzenia w butach na szpilkach,
  • wynoszenia z domku przedmiotów stanowiących jego wyposażenie (np. meble, koce), chyba że jest wyraźna informacja, że taka zgoda jest udzielona,
  • pozostawiania bez nadzoru przewodów i urządzeń elektrycznych pod napięciem.
 8. Namioty i przyczepy kempingowe ustawia się w miejscach specjalnie do tego wyznaczonych przez Kierownika Ośrodka.
 9. Na terenie pola namiotowego/kempingowego zameldowani Goście mogą bezpłatnie korzystać z:
  • ujęcia wody,
  • bezprzewodowego internetu,
  • koszów na śmieci,
  • sanitariatów: toalety, umywalki, ciepła i zimna woda,
 10. Na terenie pola namiotowego/ kempingowego w szczególności zabrania się:
  • kopania rowów i dołów,
  • niszczenia roślinności, wycinania krzewów i drzew,
  • niszczenia wyposażenia i urządzeń udostępnionych dla Gości do użytkowania.

III. Przepisy porządkowe

 1. Przebywanie na terenie Ośrodka zobowiązuje do zachowywania się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu: własnemu, innych Gości, oraz mieniu Ośrodka.
 2. Prosimy o zachowanie ciszy nocnej w godzinach od 22.00 do 07.00 rano.
 3. Osoby zakłócające spokój i porządek w Ośrodku mogą być usunięte bez prawa do jakiegokolwiek odszkodowania.
 4. Ognisko rozpalamy tylko w miejscu co tego wyznaczonym. Odpady pozostawione po grillowaniu należy zalać wodą i umieścić we wskazanym przez pracowników Ośrodka miejscu.
 5. Apteczka pierwszej pomocy znajduje się w posiadaniu Kierownika Ośrodka.
 6. Szkody powstałe z winy Gości rozliczane są na miejscu. W przypadku braku możliwości ustalenia kosztu naprawy w chwili powstania szkody, dopuszcza się dokonanie wyceny szkody w terminie 7 dni. W tym przypadku należy sporządzić protokół zniszczeń.
 7. Bardzo prosimy o dbanie o czystość i porządek na terenie Ośrodka. Środki czystości udostępniamy na życzenie. Ewentualne trwalsze zabrudzenia lub usterki prosimy zgłaszać na bieżąco personelowi Ośrodka.
 8. Przed opuszczeniem Ośrodka winno się posprzątać zajmowane po sobie miejsce, a śmieci wynieść do rozstawionych kontenerów na odpady.
 9. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione lub zgubione przez Gości na terenie Ośrodka.

IV. Zasady parkowania pojazdów

 1. Osoby wjeżdżające pojazdem silnikowym (dotyczy samochodów oraz motocykli) na teren Ośrodka mają obowiązek pozostawienia go w miejscu wyznaczonym przez Kierownika Ośrodka.
 2. Zabrania się wjazdu na tereny zielone Ośrodka.
 3. Parking na terenie Ośrodka jest parkingiem niestrzeżonym.
 4. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione pojazdy ani znajdujące się w nich mienie.

V. Zasady pobytu zwierząt

 1. Goście Ośrodka odpowiadają w całości za wszelkie szkody wyrządzone przez należące do nich zwierzęta.