Regulamin

Ośrodka Wypoczynkowego Vegan House w Nagodzicach

 

I. Postanowienia ogólne.

 1. Ośrodek Wypoczynkowy Vegan House, znajduje się na terenie Dolnego Śląska, w Nagodzicach, pod adresem: Nagodzice 35, 57-530 Międzylesie.
 2. Ośrodek Wypoczynkowy Vegan House jest prowadzony przez VH spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nagodzicach, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem: 0000922629, NIP: 881-150-04-04, Regon: 520002255, adres do doręczeń: Nagodzice 35, 57-530 Międzylesie i Monikę Kokoszyńska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: „UVD Monika Kokoszyńska”, NIP: 554-102-69-24, Regon: 091290470, adres do doręczeń: Nagodzice 35, 57-530 Międzylesie (łącznie dalej jako: „Vegan House”).
 3. Ośrodek Wypoczynkowy Vegan House świadczy usługi noclegowe, gastronomiczne i inne, zgodnie z aktualnym profilem działalności.
 4. Ośrodek Wypoczynkowy Vegan House oferuje zakwaterowanie w namiotach sferycznych, na polu namiotowym i na polu kempingowym – zgodnie z cennikiem usług oraz warunkami rezerwacji określonymi w niniejszym Regulaminie.
 5. Goście przebywający na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Vegan House są zobowiązani do zapoznania się i respektowania postanowień niniejszego Regulaminu.
 6. Na potrzeby niniejszego Regulaminu za Gości przyjmuje się wszystkie osoby korzystająca z pobytu oraz usług Ośrodka Wypoczynkowego Vegan House.

 

II. Pobyt i zakwaterowanie na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Vegan House.

 1. Ośrodek Wypoczynkowy Vegan House jest czynny całą dobę. Zameldowanie i wymeldowanie jest dokonywanie elektronicznie, za pomocą dedykowanej aplikacji na urządzenia mobilne, którą można pobrać ze strony ośrodka pod adresem: www.…........................ Namioty są otwierane przy pomocy tejże aplikacji.
 2. Aktualny cennik usług zawarty jest w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu, który stanowi jego integralną część. Ceny przedstawione w cenniku zawierają podatek VAT i opłatę klimatyczną. Wysokość ceny za pobyt w Ośrodku Wypoczynkowym Vegan House uzależniona jest od długości pobytu, wybranej opcji wyżywienia, standardu zakwaterowania i otrzymanych ewentualnie rabatów, obniżek, a także zastosowanych sposobów płatności.
 3. Jednostką rozliczeniową w przypadku świadczenia usług noclegowych jest doba hotelowa. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 16:00 w dniu przyjazdu, a kończy o godzinie 11:00 w dniu wyjazdu.
 4. Na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Vegan House dopuszcza się co do zasady jedynie pobyt osób zakwaterowanych. Wszelkie pozostałe osoby mogą przebywać na terenie ośrodka jedynie w porze dziennej, po uprzednim poinformowaniu i uzyskaniu zgody Kierownika Ośrodka.
 5. Na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Vegan House zastrzegamy sobie prawo odmowy zakwaterowania osobom:
  1. będącym pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających,
  2. które zachowują się agresywnie, w sposób powszechnie uznany za wulgarny,
  3. które naruszają spokój innych wypoczywających osób.
 6. Na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Vegan House dopuszcza się pobyt zwierząt domowych. Goście Ośrodka odpowiadają na zasadach powszechnie obowiązujących przepisów prawa za szkody wyrządzone przez posiadane zwierzęta. Właściciele zwierząt domowych zobowiązani są również do utrzymania czystości podczas spacerów na terenach przyległych do Ośrodka Wypoczynkowego Vegan House. W przypadku zabrudzeń lub zniszczeń dokonanych przez zwierzę Vegan House może obciążyć Gościa dodatkową opłatą.
 7. Zakwaterowanie i pobyt dzieci i młodzieży do lat 18 na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Vegan House dozwolony wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
 8. Na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Vegan House zabrania się prowadzenia wszelkiego handlu, hazardu, działań promocyjnych i reklamowych bez zgody Kierownika Ośrodka.
 9. Z chwilą otwarcia namiotu za pomocą dedykowanej aplikacji Gość staje się osobą odpowiedzialną za przedmioty oddane do użytkowania. Wszelkie braki lub usterki wyposażenia w porównaniu z kartą inwentaryzacyjną dostępną w miejscu zakwaterowania, Gość jest zobowiązany bez zbędnej zwłoki zgłosić Kierownikowi Ośrodka lub wskazanemu przez niego pracownikowi.
 10. W ramach uiszczonej ceny za pobyt, na terenie pola namiotowego i pola kempingowego zameldowani Goście mają dostęp do:
  1. ujęcia wody,
  2. bezprzewodowego internetu,
  3. koszów na śmieci,
  4. sanitariatów: toalety, umywalki, ciepła i zimna woda,

 

III. Rezerwacja pobytu i płatności.

 1. Rezerwacja pobytu na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Vegan House jest możliwa wyłącznie za pośrednictwem strony internetowej Ośrodka, dostępnej pod adresem: www.veganhouse.pl
 2. Opłaty za cały pobyt na terenie Ośrodka dokonywane są w formie bezgotówkowej, za pośrednictwem przelewu bankowego lub online – bezpośrednio podczas procesu rezerwacji, z góry.
 3. Rezerwacja jest zawarta pod warunkiem jednoczesnego uiszczenia zadatku w wysokości 50% wartości przewidywanego kosztu pobytu. Brak wpłaty zadatku w terminie 1 dni roboczych od zainicjowania rezerwacji spowoduje jej anulowanie.
 4. Gościom dokonującym rezerwacji nie przysługuje ustawowe prawo odstąpienia od umowy rezerwacji usługi hotelowej – zgodnie z art. 38 pkt. 12) ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (j.t. Dz. U. 2020, poz. 287, ze zm.).
 5. Zmiana rezerwacji jest możliwa jedynie za uprzednim skontaktowaniem się z Vegan House w formie telefonicznej: …+48 608229747 lub e-mailowo: info@veganhouse.pl01.01 a ponadto na zasadach określonych poniżej.
 6. Zmiana terminu rezerwacji jest pozbawiona dodatkowych opłat w sytuacji, gdy zostanie dokonana na co najmniej 30 dni przed planowanym pierwotnie przyjazdem. Jeśli jednak informacja o zmianie nastąpi do 14 dni przed przyjazdem, za przełożenie pobieramy dodatkową dopłatę 30% wpłaconej kwoty.
 7. W przypadku anulowania lub zmiany rezerwacji po terminach wskazanych w pkt. 6) powyżej lub w przypadku nieobecności Gościa w zarezerwowanym terminie pobytu, zadatek w rozumieniu art. 394 k.c. ulega zatrzymaniu przez Vegan House.
 8. Skrócenie terminu pobytu w Ośrodku Wypoczynkowym Vegan House uznane jest za rezygnację po terminie wskazanym w pkt. 6) powyżej i wiąże się pokryciem kosztów rzeczywistego pobytu według cennika, nie mniej jednak niż wpłacona kwota zadatku podczas rezerwacji.

 

IV. Przepisy porządkowe.

 1. Osoby przebywające na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Vegan House zobowiązane są do respektowania niniejszego Regulaminu, a ponadto do zachowywania się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu: własnemu, jak również innych Gości, oraz mieniu Ośrodka. Szczegółowy plan Ośrodka Wypoczynkowego Vegan House stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 2. Z ramienia Vegan House osobą odpowiedzialną za utrzymanie porządku i warunków bezpieczeństwa jest Kierownik Ośrodka, który dostępny jest w budynku recepcji. Osoby przebywające na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Vegan House zobowiązane są do bezwzględnego przestrzegania zaleceń Kierownika Ośrodka.
 3. Teren pola namiotowego/kempingowego znajduje się w otwartej przestrzeni – łąka i pastwisko, a ponadto można tam spotkać zwierzęta domowe. Jest to zatem teren narażony na działanie negatywnych warunków atmosferycznych (między innymi w postaci: wichur, opadów deszczu, burzy, niskich temperatur i innych nieprzewidzianych zmian pogodowych). Przebywający w namiocie na terenie Ośrodka Gość jest zobowiązany do samodzielnego dostosowania do własnych potrzeb temperatury wewnątrz przestrzeni mieszkalnej, sanitarnej i noclegowej zarezerwowanego namiotu, przy czym niezbędną infrastrukturę w postaci pieca/kotła, opału oraz przyłącza elektrycznego zapewnia personel Ośrodka. W związku z warunkami atmosferycznymi na terenie Ośrodka, zastrzega się możliwość czasowych przerw w dostawie prądu lub bezprzewodowego internetu.
 4. W przypadku ujawnienia lub wystąpienia na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Vegan House zjawisk zagrażających bezpieczeństwu życiu lub zdrowia osób przebywających na terenie ww. ośrodka, jak również zagrażających mieniu tam się znajdującemu – konieczne jest niezwłoczne poinformowanie Kierownika Ośrodka, jak również odpowiednich służb i straży.
 5. W namiotach sferycznych i w pomieszczeniach zamkniętych na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Vegan House zabrania się w szczególności:
  1. palenia tytoniu,
  2. chodzenia w butach na szpilkach,
  3. wynoszenia z domku przedmiotów stanowiących jego wyposażenie (np. meble, koce), chyba że jest wyraźna informacja, że taka zgoda jest udzielona,
  4. pozostawiania bez nadzoru przewodów i urządzeń elektrycznych pod napięciem.
 6. Namioty i przyczepy kempingowe ustawia się w miejscach specjalnie do tego wyznaczonych przez Kierownika Ośrodka. Na terenie pola namiotowego/ kempingowego w szczególności zabrania się:
  1. niwelowania i ingerowania w teren, w tym poprzez kopanie rowów i dołów,
  2. niszczenia roślinności, wycinania krzewów i drzew,
  3. niszczenia wyposażenia i urządzeń udostępnionych dla Gości do użytkowania.
 7. Apteczka pierwszej pomocy oraz punkt ochrony przeciwpożarowej znajduje się w posiadaniu Kierownika Ośrodka, w budynku recepcji.
 8. Na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Vegan House obowiązuje cisza nocna w godzinach od 22.00 do godziny 07.00 rano. Osoby zakłócające spokój i porządek w Ośrodku mogą być usunięte przez Kierownika Ośrodka bez roszczenia o odszkodowanie.
 9. Rozpalanie ognisk i grilli na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Vegan House jest dozwolone jedynie w specjalnie wyznaczonym do tego miejscu, po uprzednim poinformowaniu Kierownika Ośrodka. Odpady pozostawione po grillowaniu należy w pierwszej kolejności trwale zabezpieczyć (np. zalać wodą, zasypiać piaskiem), a następnie umieścić we wskazanym przez pracowników Ośrodka miejscu na utylizacji odpadów.
 10. Goście zobowiązani są do dbania o czystość i porządek na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Vegan House. Przed opuszczeniem Ośrodka Wypoczynkowego Vegan House winno się posprzątać zajmowane po sobie miejsce, a śmieci wynieść do rozstawionych kontenerów na odpady. Środki czystości udostępniamy na życzenie. Ewentualne trwalsze zabrudzenia lub usterki prosimy zgłaszać na bieżąco personelowi Ośrodka.
 11. Na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Vegan House znajduje się parking dla Gości w miejscu wyznaczonym przez Kierownika Ośrodka. Liczba miejsc postojowych na parkingu jest ograniczona. Parking na terenie ośrodka jest niestrzeżony. Zabrania się pozostawiania pojazdów silnikowych poza miejscami parkingowymi, w tym na terenach zielonych.

 

V. Odpowiedzialność za szkody.

 1. Ośrodek Wypoczynkowy Vegan House nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione lub zgubione przez Gości na terenie ww. Ośrodka.
 2. Z chwilą otwarcia namiotu za pomocą dedykowanej aplikacji Gość staje się osobą odpowiedzialną za przedmioty oddane do użytkowania.
 3. Goście Ośrodka odpowiadają na zasadach powszechnie obowiązujących przepisów prawa za szkody wyrządzone przez posiadane zwierzęta lub mienie. W przypadku zabrudzeń lub zniszczeń dokonanych przez zwierzę Vegan House może obciąży Gościa dodatkową opłatą odpowiadającą kosztom usunięcia szkód lub kosztom czyszczenia.
 4. W razie powstania szkody materialnej z winy Gości, Kierownik Ośrodka Vegan House jest upoważniony do ich rozliczenia przed opuszczeniem ww. placówki przez Gości. W przypadku braku możliwości ustalenia rozmiaru kosztów naprawy powstałej szkody, dopuszcza się dokonanie wyceny rozmiaru szkody w późniejszym czasie. W tym przypadku Kierownik Ośrodka lub osoba przez niego upoważniona winny sporządzić protokół odnotowanych zniszczeń ze wstępnym opisem rozmiaru szkody.

 

VI. Przetwarzanie danych osobowych.

 1. Administratorem danych osobowych uzyskanych od Gości w toku świadczenia usługi noclegowej i w zakresie wymaganym przez przepisy prawa jest Vegan House jest VH spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nagodzicach, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem: 0000922629, NIP: 881-150-04-04, Regon: 520002255, adres do doręczeń: Nagodzice 35, 57-530 Międzylesie, tel. kom.: +48 608 229 747, adres e-mail: <info@veganhouse.pl>. Uprawnionym z ramienia Vegan House do przetwarzania danych osobowych są pracownicy Vegan House oraz podmioty powiązane z Vegan House lub obsługujące w jego imieniu usługę noclegową oraz proces weryfikacji zgłoszeń reklamacyjnych, jak również procedurę płatności i obsługę księgową Vegan House do celów prawnych, w tym administracyjnych i podatkowych.
 2. Vegan House oświadcza, że dane osobowe Gości są przez niego chronione zgodnie z obowiązującymi powszechnie przepisami prawa z zakresu ochrony danych osobowych, w tym w szczególności z poszanowaniem Rozporządzenia PE i Rady nr 2016/679 z dni 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy nr 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych /RODO) zwane w dalszej treści: „Rozporządzeniem”.
 3. Dane osobowe Gości są chronione przez Vegan House w sposób uniemożliwiający dostęp do nich nieupoważnionych osób trzecich oraz są chronione przed utratą czy uszkodzeniem.
 4. Składając rezerwacje pobytu Goście wyrażają zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych Vegan House i ich przetwarzanie w celach statystycznych, analitycznych, realizacji procedury zamówienia i umówionej usługi noclegowej, a także w celu realizacji procedury reklamacyjnej, jak również w związku z prowadzeniem dokumentacji rachunkowo-podatkowej. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) i f) ww. Rozporządzenia. Dane są utrwalane i przechowywane w formie elektronicznej na bezpiecznych serwerach providera internetowego Vegan House, zabezpieczone loginem i hasłem dostępu w panelu administracyjnym, na serwerze niedostępnym dla osób do tego nie upoważnionych, oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy.
 5. Goście w toku składania zamówienia i podczas pobytu na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Vegan House przekazują dobrowolnie swoje dane osobowe w zakresie wymaganym przez Vegan House oraz wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych w celu realizacji umówionej usługi noclegowej, o których mowa w niniejszym Regulaminie, dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za zamówienia i realizacji umówionej usługi noclegowej, a także w postępowaniu reklamacyjnym, jak również w związku z prowadzeniem dokumentacji rachunkowo-podatkowej. Goście mogą również wyrazić dodatkową zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu otrzymywania informacji o nowych promocjach i usługach dostępnych w Vegan House.
 6. Dane osobowe Gości przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji zamówienia, wykonania umowy oraz dochodzenia przez każdą ze stron umowy roszczeń i realizacją procedury reklamacyjnej, jak również – konieczny do prowadzenia dokumentacji podatkowo-księgowej. Okres przetwarzania nie będzie dłuższy niż 7 lat od chwili ich przekazania.
 7. Gościom przysługuje prawo do wglądu w swoje przetwarzane dane osobowe, do ich poprawiania, sprostowania, uzupełnienia lub zmiany oraz wniesienia żądania ich usunięciu lub ograniczenia zakresu przetwarzania przez Vegan House. Goście mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. l. Stawki 2, 00-193 Warszawa (www.uodo.gov.pl).
 8. Gościom przysługuje w każdym czasie prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych, bez wpływu na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania tych danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Vegan House oświadcza, że w celu obsługi strony internetowej <https://veganhouse.pl/> posługuje się plikami Cookies, które mogą zostać zainstalowane na urządzeniu mobilnym osoby korzystającej, za jej wyraźną zgodą. Szczegółowe zasady posługiwania się przez Vegan House plikami Cookies określa Polityka Cookies, dostępna pod adresem strony internetowej <https://veganhouse.pl>.
 10. W przypadku dodatkowych pytań lub wątpliwości, Goście mogą skontaktować się z administratorem danych osobowych pod adresem: <info@veganhouse.pl>.

 

VI. Postanowienia końcowe.

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (j.t. Dz. U. 2020, poz. 1740) oraz Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (j.t. Dz. U. 2020, poz. 287, ze zm.).
 2. Niniejszy Regulamin znajduje zastosowanie do umów zawartych od dnia 01.01.2022 r.
 3. Ośrodek Wypoczynkowy Vegan House zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie i zaczynają obowiązywać w terminie 14 dni od daty udostępnienia ich na stronie <https://veganhouse.pl> i na terenie ww. Ośrodka.