Black Friday

MEGA akcja na Black Friday właśnie ruszyła! Do następnego piątku do północy w sprzedaży jest specjalna BLACK edycja vouchera Vegan House na 2 noce + 2 noce gratis!!!! Limit voucherów to 10 sztuk. Podawajcie dalej, dzwońcie do znajomych i rodziny, bo kto się spóźni może później żałować 😉 Voucher w cenie 900 zł upoważnia do rezerwacji noclegów w namiocie sferycznym dla 2 osób z wyżywieniem przez 4 noce do 2022 roku. UWAGA! Z rezerwacji są wykluczone terminy, w których odbywają się u nas wydarzenia, jak m.in. ferie zimowe, Święta Bożego Narodzenia czy Sylwester. Voucher można kupić pisząc na nasz adres: info@veganhouse.pl (w tytule maila prosimy wpisać Voucher Black Friday 2020) Wszystkie szczegóły znajdziecie w regulaminie który zamieszczamy poniżej.

Opis

REGULAMIN SPRZEDAŻY I REALIZACJI VOUCHERA
- WERSJA LIMITOWANA BLACK

DLA KLIENTA INDYWIDUALNEGO, ZWANEGO DALEJ NABYWCĄ I/LUB UŻYTKOWNIKIEM WYDAWANEGO PRZEZ KEMPING VEGAN HOUSE ZWANY DALEJ “WYDAWCĄ”.

Definicje

WYDAWCA - UVD Monika Kokoszyńska, siedziba: Nagodzice 35, 57-530 Międzylesie, NIP 5541026924

VOUCHER – plik graficzny w formacie jpg, przygotowany do druku na domowej drukarce atramentowej. Możliwość zakupu w dniach od 20 listopada 2020 roku do 27 listopada 2020 r., do północy.

NABYWCA – osoba fizyczna lub firma, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawarła z UVD Monika Kokoszyńska umowę o wydanie Vouchera.

I. WARUNKI OGÓLNE

1. Po zakupie Wydawca zobowiązuje się do przekazania Vouchera Nabywcy (za pośrednictwem poczty elektronicznej, na wskazany przez Nabywcę adres mailowy) nie później niż 3 dni od otrzymania potwierdzenia przelewu i do przyjmowania go do realizacji na kempingu Vegan House, Nagodzice 35, 57-530 Międzylesie. Liczba Voucherów jest ograniczona do 10 sztuk.

2. Voucher uważa się za zakupiony po przesłaniu potwierdzenia przelewu wymaganej kwoty na adres eamil SPRZEDAWCY: info@veganhouse.pl
W tytule emaila oraz przelewu należy wpisać Voucher Black 2020

Nabywca zobowiązuje się do zapłaty za Voucher w kwocie równej wartości nominalnej Vouchera, czyli 900 zł
brutto (słownie dziewięćset) na konto: Bank Spółdzielczy w Kłodzku 83952300017001326930000001, tytułem: Voucher Black Friday 2020, najpóźniej do 27.11.2019 roku do północy. Ważna jest data wykonania przelewu widoczna na potwierdzeniu przelewu wygenerowanym z banku Nadawcy.W akcji liczy się kolejność wykonania przelewu. Po wyczerpaniu puli 10 Voucherów każda nadliczbowa wpłata nie uprawniająca do otrzymania Vouchera zostanie niezwłocznie zwrócona po zaksiegowaniu na koncie Sprzedawcy.

3. Voucher upoważnia do rezerwacji noclegów w ośrodku Vegan House, w namiocie sferycznym dla 2 osób, z wyżywieniem przez 4 noce/doby, w terminach, które w momencie dokonywania rezerwacji (daty), nie są objęte specjalnymi cenami takimi jak promocje, pakiety pobytowe, wydarzenia, np. warsztatay kulinarne, święta Bożego Narodzenia i Nowego Roku itp., W razie chęci udziału w wydarzeniu istnieje możliwość dopłaty.

4. Voucher nie łączy się z innymi promocjami oraz zastrzegamy sobie prawo do odmowy wykorzystania vouchera w terminach, kiedy w ośrodku odbywają się imprezy tematyczne i zorganizowane. Voucher nie łączy się z innymiVoucherami poza serią Black.

5. Każda dodatkowa osoba w namiocie (dziecko) i dodatkowe wyżywienie jest dodatkowo płatne. Cena do uzgodnienia w zależności od wieku dziecka.

6. Voucher zostanie przekazany w formie graficznej przygotowany do druku na domowej drukarce lub w specjalistycznym punkcie z profesjonalnymi drukarkami atramentowymi.

7. Każdy Voucher posiada unikalny numer, którego podanie jest wymagane przy realizacji Vouchera.

8. Voucher nie podlega zwrotowi i wymianie na gotówkę.

9. Voucher musi być zrealizowany jednorazowo i w całości.

10. Kemping nie ponosi odpowiedzialności za Voucher, który został utracony lub uszkodzony, po jego przekazaniu Nabywcy.

11. Nabywcy lub Użytkownikowi Vouchera nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do kempingu z tytułu utraty (w tym również kradzieży) lub zniszczenia Vouchera.

12. Termin ważności Vouchera widnieje na Voucherze i musi być zrealizowany do końca 2022 roku.

II. ZASADY KORZYSTANIA Z VOUCHERA

1. Użytkownik Vouchera zobowiązany jest do rezerwacji terminu wykorzystania Vouchera drogą mailową na adres: info@veganhouse.pl

2. Kemping Vegan House przyjmuje do realizacji wyłącznie Vouchery, które użytkownik może przesłać na adres e-mail Wydawcy.

3. Przy realizacji Vouchera Użytkownikowi nie przysługuje prawo do otrzymania reszty niewykorzystanej kwoty, na którą opiewa Voucher, gdy wartość usługi jest niższa niż wartość Vouchera.

4. Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty różnicy ceny gotówką, kartą płatniczą lub kartą kredytową, gdy wartość świadczonej usługi jest wyższa od wartości przedstawionego Vouchera lub zakres Vouchera jej nie obejmuje.

5. Kemping Vegan House ma prawo odmówić zrealizowania Vouchera gdy:

a) upłynął termin ważności Vouchera, tj. po 2022 roku

b) uszkodzenia Vouchera uniemożliwiają odczytanie danych zapisanych na Voucherze.

 

III. ROZLICZENIA I REKLAMACJE VOUCHERÓW


1. Wszelkie reklamacje związane z zakupem towaru i/lub usługi przy użyciu Vouchera będą rozpatrywane przez kemping Vegan House na wniosek Nabywcy lub Użytkownika, po złożeniu pisemnej reklamacji wysłanej drogą mailową na adres info@veganhouse.pl z tytułem - reklamacja.

3. Podstawą uznania reklamacji towaru lub usługi jest dowód zakupu Vouchera, potwierdzenie przelewu.

4. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty otrzymania na email info@veganhouse.pl


IV. DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych jest Monika Kokoszyńska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą UVD Monika Kokoszyńska, Nagodzice 35, 57-530 Międzylesie, NIP: 554-102-69-24.

2. Dane przetwarzane będą w celu realizacji usług określonych niniejszym regulaminem oraz w innych celach, które wynikają z obowiązujących przepisów (np. sporządzenie dokumentacji podatkowej, procesy reklamacyjne) oraz w usprawiedliwionych celach UVD Monika Kokoszyńska, zgodnie z informacją na stronie https://veganhouse.pl/pl/polityka-prywatnosci podpunkt Dane osobowe.

3. Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne dla realizacji usług.

4. W ramach realizacji usług, dane osobowe Nabywcy zostaną ujawnione podmiotom, które świadczą usługi dla lub w imieniu UVD Monika Kokoszyńska. W tym wypadku będą to np. wykonawcy oraz dostawcy systemów informatycznych i usług wsparcia technicznego tych systemów. Podmioty te, zostaną zobowiązane do przetwarzania danych osobowych wyłącznie według wyraźnych wytycznych oraz do zachowania ich poufności.

5. Dane przetwarzane będą przez okres wynikający z przepisów kodeksu cywilnego, do przedawnienia roszczeń związanych usługami świadczonymi na podstawie niniejszego regulaminu oraz ewentualnych reklamacji.

6. Nabywcy przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania, oraz do kontroli ich przetwarzania czy żądania wstrzymania ich przetwarzania, ich usunięcia lub przeniesienia ich usunięcia lub przeniesienia jak również do wniesienia sprzeciwu co do ich przetwarzania.

7. W przypadku dodatkowych pytań lub wątpliwości, Nabywca może skontaktować się z administratorem danych osobowych, pod adresem info@uvdc.pl

8. Nabywca ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (www.uodo.gov.pl).V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Nabywca i/lub Użytkownik wraz z otrzymaniem Vouchera oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów.

2. Użytkownik poprzez realizację Vouchera potwierdza zlecenie dokonania jego użycia, w zakresie określonym w Regulaminie.

3. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej Wydawcy pod adresem www.veganhouse.pl Kemping ma obowiązek udostępnienia Regulaminu Nabywcy i/lub Użytkownikowi na każde jego żądanie.

4. Wydawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu pod warunkiem, że nie naruszy to już nabytych praw Nabywców i/lub Użytkowników. Wszelkie zmiany treści Regulaminu będą na bieżąco aktualizowane i udostępniane na stronie Wydawcy.

5. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

6. Regulamin obowiązuje od 20 listopada 2020 roku.